ریزش اولیه سن غلات در مزارع گندم و جو شهرستان البرز انجام شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : عملیات ریزش اولیه سن غلات در مزارع گندم و جو این شهرستان اجرا و ادامه دارد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل