کمیته رفع تداخلات در جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان

جلسه کمیته رفع تداخلات شهرستان تاکستان در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل