نظام مهندسی کشاورزی در راستای تحقق اهداف جهاد کشاورزی حرکت می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای تحقق اهداف جهاد کشاورزی حرکت می کند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل