مهندس انصاری شهردارشال: اتحاد وهمدلی بهترین مسیربرای رسیدن به آبادانی وعمران درشهرشال است .

ارسال شده توسط محمدمهدی انصاری..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل