سیل و موجی که از نوع دوستی و مهربانی براه انداخت

سیل اخیر با همه خسارات و تلخی های خود، صحنه های زیبایی را نیز خلق کرد و آن کمک های قابل توجه و البته خودجوش و داوطلبانه مردم به آسیب دیدگان این حادثه بود که موجی از نوع دوستی و مهربانی در کشور براه انداخت.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل