توسعه بیشتر بخش کشاورزی نیازمند حمایت همگان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : رشد و توسعه بیشتر بخش کشاورزی نیازمند حمایت همه جانبه است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل