بهره برداری مناسب و درستی از نزولات آسمانی شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با مدیریت مناسب و درست می توان از نزولات آسمانی بدرستی استفاده کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل