دادستان قزوین: رونق تولید موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی استان با همه توان خود و بلکه مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت و با حمایت های قضایی خود در جهت رفع موانع تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحد های تولیدی فراهم خواهد ساخت.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل