سیلاب، زخمی دیگر بر پیکر کشاورزی قزوین

سیلاب هفته گذشته به باغات و مزارع قزوین آسیب هایی را وارد کرد تا پس از خسارات بی سابقه سرمازدگی فروردین سال قبل این بار نیز در نخستین روزهای سال زخمی دیگر بر پیکر کشاورزی قزوین وارد شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل