رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : تحقیقات ؛ پایه و رکن توسعه بخش کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : تحقیقات ؛ پایه و رکن توسعه بخش کشاورزی است رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : تحقیقات ؛ پایه و رکن توسعه بخش کشاورزی است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل