افشاگری مدیر‌کل مدیریت بحران استان قزوین از تصرف و فروش بستر رودخانه شاهرود

فردی چگونه می تواند در بستر رودخانه شاهرود ۳۰ هکتار سند رسمی اخذ کند؛ آیا نباید سازمان و مسئول صادر کننده سند رسمی از دستگاه های مربوطه در این خصوص استعلام اخذ کند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل