باز هم عید نوروز آمدو کم کاری های مسئولین فرهنگی و متولیان نوروز تاکستان

هرساله عید نوروز سر می رسه و هر سال بدتر از سال قبل می بینیم که مسئولین که متولی اصلی آن اداره میراث فرهنگی تاکستان است در این ایام هیچ برنامه شادی در تاکستان اجرا نمی شود .
ارسال شده توسط خبر..... | متن کامل