بازار قدیمی فرش قزوین گذرگاه تاریخ و هنر دیار مینودری+ تصاویر

قدمت فرش دست باف قزوین به دوره صفویه برمی‌گردد که به واسطه پایتخت بودن قزوین و حمایت شاهزادگان صفوی از هنر فرش بافی روز به روز بر رونق این صنعت افزوده شد.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل