خانه تاریخی رئوفی در قزوین، هشتمین خانه صنایع دستی در کشور

خانه رئوفی از آثار باقی مانده از دوره قاجاریه در قزوین است که به خانه صنایع دستی تغییر کاربری یافته است.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل