سال بحران مدیریت ها

هفته نامه نسیم قزوین / درقزوین خالی ماندن معاونت سیاسی امنیتی ازدوره مهندس نصری شروع شد و ایشان بعد از چندین ماه خالی ماندن این معاونت درگفتگو با یک خبرنگارگفت, من خودم کارمعاونت سیاسی امنیتی را انجام می دهم ونبود معاونت سیاسی امنیتی خللی دراداره استان ایجاد نمی کند!
ارسال شده توسط نسیم قزوین | متن کامل