حال ناخوش شهرداران استان //اگر برای برخی از ((شهرداری ها)) واژه ((ورشکستگی )) مورد استفاده قرار گیرد سخنی به گزاف گفته نشده است.

واکاوی دلائل شکل گیری چنین شرایط بحرانی برای شهرداری ها نیازمند نوشتار جداگانه و مفصل است که در گذشته به بخش های از آن مشکلات و دلائل توسط نگارنده پرداخته شده است. هرچند این روز ها بخشی از بی کفایتی تعدادی از شهرداران که روزمه مدیریتی آنان مملو ازاجرای طرح های سطحی و فانتزی و تحویل زمین های سوخته به شهرداران بعد از خود است در بوجود آمدن مشکلات برخی از شهرداری های استان بی تاثیر نبوده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل