با انتخاب سعید نبیل به عنوان رییس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان قزوین؛ روز های پرزحمت صنعت استان قزوین به پایان رسید.

در بخشی از حکم رضا رحمانی، چنین آمده است: مقتضی است بر اساس وظایف و تکالیف ابلاغی نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد، بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام کنید . وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تاکید کرده است : ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی ، معدنی و تجاری از طریق ارتقای دانش فنی ، تعامل و همکاری مناسب با تشکل های تخصصی غیر دولتی و مردم نهاد ، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقای نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارز آوری مورد تاکید است .
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل