دادستان قزوین: دستگاه قضایی با متعرضان به بیت المال قاطعانه برخورد خواهد کرد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با استفاده از تجربیات گذشته می توانیم از اقدامات افراد سودجو پیشگیری کنیم و بدون شک با اقدام به موقع می توان از دست اندازی به انفال و بیت المال جلوگیری کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل