قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا :بینش،نگرش ومنش دست اندرکاران باید به آموزش و پرورش که محور توسعه است تغییر یابد.

در مراسم بزرگداشت هفته تربیت اسلامی و امور تربیتی قهرمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویین زهرا بینش،نگرش ومنش دست اندرکاران باید به آموزش و پرورش که محور توسعه است تغییر یابد. تغییر نگرش در گرو توجه به ملاحظات و واقعیات جامعه وی گفت: همچنین تغییر نگرش و دیدگاه بدون توجه به ملاحظات و واقعیات جامعه اصلا ممکن نیست؛ زیرا وقتی فرد می بیند مثلا پزشکان نسبت به سایر مشاغل از درآمد زیادتر و پایدارتری برخوردارند و فاصله اقتصادی-اجتماعی زیادی با اقشار دیگر دارند، به سادگی نمی پذیرد این مسیر را کنار بگذارد. این مساله، مساله ای فرابخشی و ملی است و بدون فرایندهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی نمی توان آن را از یک بخش سیستم یعنی وزارت آموزش و پرورش یا خانواده انتظار داشت. ** ضرورت مشارکت همه گروه های درگیر و ذینفع در ماجرا و گفت وگوی عمومی در این باره قهرمانی اظهار داشت: به جای تمرکز بر این مسائل اجرایی باید بر فرهنگ سازی از طریق گفت وگو تمرکز کرد. گفتمان رایج آموزش و پرورش را باید به سمتی ببریم که این امر ابتدا در بازه ۳ یا ۴ ساله با گفت وگو و مباحثه نهادینه شده و زمینه پذیرش آن توسط همه ذینفعان از جمله دانش آموز، خانواده، معلم و دست اندرکاران فراهم شود و بعد از این فراهم سازی زمینه مناسب آن را اجرا کنیم. وی افزود: در راه گفتمان سازی باید به شوراهای محلی، انجمن های اولیا و مربیان، شوراهای آموزشی در نواحی اعتماد کنیم و با توانمند سازی علمی آنها قادر باشیم بخشی از مسئولیت گفت وگوی عمومی در این موضوع را به این نهادهای مردمی بسپاریم.
ارسال شده توسط توکلیان | متن کامل