خزائلی سرپرست میراث فرهنگی استان قزوین: برنامه ی نوآورانه ی برای جذب گردشگر در شهرستان ها ندارم.

خزائلی در پاسخ به این سوال که آیا شما برنامه های نوآورانه ی برای جذب گردشگر در شهرستان های استان دارید؟ یا اینکه برنامه های روتین هر ساله اجراخواهد شد ؛ گفت : برنامه ی نوآورانه ی که قرار باشد معجزه انجام دهد ندارم ؛ اما امیدوارم که معجزه این باشد که تمامی مردم و هم استانی ها بتوانند در رابطه با موضوع میزبانی به نحو احسن وظیفه خود را انجام دهند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل