تقدیر از استادان حافظ پژوهی حوزه هنری

رییس حوزه هنری قزوین استادان جلسات حافظ پژوهی را افتخارات استان و سرمایه های معنوی کشور برشمرد. در جلسه تقدیر از استادان حافظ پژوهی، رییس حوزه هنری قزوین به جایگاه والای فرهیختگان علم و فرهنگ پرداخته گفت: دو دهه فعالیت نشست های حافظ پژوهی و مثنوی خوانی نشان از فرهیختگی مردمان این دیار دارد. در پایان مراسم از دکتر قاسم انصاری، دکتر اسماعیل قافله باشی، دکتر حمید عابدی ها و سعید عاشقی تقدیر به عمل آمد
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل