اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، از اجرای طرح استقبال از بهار در منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد .

با اولویت حذف زواید محیطی، خدمات ضربتی منطقه یک شهرداری قزوین در طرح استقبال از بهار اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، از اجرای طرح استقبال از بهار در منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد . به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ، بهنام زاده گفت : در طرح استقبال بهارمهمترین نیازمنطقه،حذف نازیباییها والقای آرامش وسادگی در محیط منطقه است،از این رودر کارگروه های مجزا با عوامل خدماتی منطقه تاکید شده تا این اولویت را در اقدامات جاری خود لحاظ کند. وی اضافه کرد: حذف پل های اضافی،همسطح سازی دریچه ها،رفع موانع وبهبودوضعیت پیاده راهها،اصلاح ودر صورت لزوم رنگ آمیزی جداول از جمله بخش های این طرح است. بهنام زاده:ازشناسایی معابرومسیرهایی که نیاز به ترمیم آسفالت دارندخبرداد وافزود:شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ودیدارهای مردمی با اعضای شورای اسلامی شهر وشهرداردرخواست آسفالت ولکه گیری معابرخود را داده اندکه بعداز بررسیهای لازم تعدادی از آنهادر در طرح استقبال از بهار قرارگرفته است. بهنام زاده در پایان تاکیدکرد:مدیران ستادی،درقالب ستاد نوروزی منطقه یک شهرداری که شامل مدیران نواحی،سامانه ۱۳۷واجرائیات منطقه یک می شودبا نظارت های لازم ،کیفیت طرح استقبال از بهار را پیگیری می کنند.
ارسال شده توسط public relations | متن کامل