نمایندگان استان قزوین درمجلس افراد بسیار ضعیفی هستند

هفته نامه نسیم قزوین / رضا سبحانی فر، دبیرجبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان قزوین درگفتگو با هفته نامه نسیم قزوین:من کلیت مجلس فعلی را درترازانقلاب اسلامی نمی دانم/زاهدی استاندار قزوین فقط وضع فعلی را توانستند حفظ کنند/حرکت و برنامه ی جدی از شورا وشهرداری قزوین ندیدم/ارایه لیست ۱۵ نفره برای شورای شهرقزوین ازسوی جبهه مردمی اشتباه بود/دربین نیروهای انقلاب متاسفانه برخی سلایق شخصی وجود دارد که می خواهندیکدیگر راحذف کنند
ارسال شده توسط نسیم قزوین | عکس های بیشتر