در ارزیابی عملکرد نیروگاه های سراسر کشور صورت گرفت؛ کسب عنوان برتر نیروگاه شهیدرجایی در سال ۹۶

در ارزیابی عملکرد نیروگاه های سراسر کشور؛ نیروگاه شهیدرجایی عنوان نخست ارزیابی عملکرد نیروگاه های حرارتی کشور را کسب کرد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل