۱۱۶۹میلیارد ریال تسهیلات توسعه و ایجاد اشتغال پایدار کشاورزی پرداخت شد

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ؛ ۱۱۶۹میلیارد ریال تسهیلات توسعه و ایجاد اشتغال پایدار کشاورزی پرداخت شد
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل