آمر به معروف باید شرایط لازم را داشته باشد

امر به معروف و نهی از منکر مراحل و مقدمات دارد و آمر به معروف باید شرایط لازم را داشته باشد.
ارسال شده توسط با خبرنگاران | متن کامل