بازنگری ویژه بر نظام بهره برداری از منابع طبیعی انجام شود

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت : باید بازنگری ویژه بر نظام بهره برداری مناسب از منابع طبیعی انجام شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل