تدبیری از دولت ندیدیم، مردم تدبیر کنند و در صف ارزاق نایستند

قزوین- امام جمعه موقت قزوین گفت: ما که در کنترل گرانی و بیکاری هیچ تدبیری از دولت ندیدیم اما از مردم می خواهیم خودشان تدبیر کرده و برای حفظ عزت و کرامت خود از ایستادن در صفها خودداری کنند
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل