معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر (عج) استان: سپاه تمام قد در کنار اداره ارشاد قزوین برای حل معضلات فرهنگی ایستاده است

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر(ع) استان قزوین گفت: حل معضلات فرهنگی و کمک به تعالی و توسعه اعتقادی و فرهنگی از مهم ترین برنامه های سپاه است که برای تحقق آن در کنار اداره کل ارشاد قزوین ایستاده ایم.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل