کاشت درخت ، گام برداشتن در مسیر آشتی با طبیعت

کاشت درخت به عنوان گامی برای آشتی با طبیعت و محیط زیست از نظر مذهبی، علمی ، ملی و زیست محیطی از اهمیت برخوردار است به طوری که هر یک از کارشناسان رشته های مختلف گوشه هایی از فواید و ضرورت های آن را گوشزد می کنند
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل