سریال کج سلیقگی های رسانه ملی

آرش شایسته نیا: دکتری مدیریت رسانه: یک چرخه ” ارتباطی ” از حلقه هایی شکل گرفته است که فقدان یکی از آن ها، زنجیره ارتباطی را از کار انداخته و به نوعی ” ارتباط موثر ” را شکل نمی گیرد . ” منبع ” یا همان ” فرستنده ” اولین حلقه این زنجیره است . فرستنده همان کسی است که آغازگر ارتباط است و بدون حضور او به هیچ عنوان ارتباط شکل نمی گیرد . ” گیرنده ” هم دومین حلقه در این زنجیره ارتباطی است که همان ” مخاطب ” است . کسی که فرستنده به خاطر او و برای او وارد بازی ارتباطی می شود .
ارسال شده توسط هفته نامه مادران ودختران | متن کامل