طرح پایلوت حسابرسی و بهره وری آب در استان قزوین بررسی شد

با حضور کارشناسان فائو ؛ طرح پایلوت حسابرسی و بهره وری آب در استان قزوین بررسی شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل