صیانت از منابع طبیعی وظیفه همگان است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :صیانت از منابع طبیعی وظیفه همگان است
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل