سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز برگزار شد

سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز با دستور برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت فرهنگی شهرستان برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل