توسعه گلخانه پیشرفت بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : توسعه گلخانه ؛ زمینه توسعه بخش کشاورزی را به دنبال خواهد د اشت .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل