پایداری تولید محصولات کشاورزی اولویت جهادکشاورزی است

عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت : با توجه به شرایط ویژه ؛ پایداری تولید محصولات کشاورزی باید مد نظر قرار گیرد
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل