استاندار قزوین:زیرساخت های فرهنگی استان توسعه یابد/مدیریت در عرصه فرهنگ نیازمند برنامه ریزی است

استاندار قزوین گفت: اگرچه ما واقف به وجود مشکلات فراوان در عرصه فرهنگ هستیم اما عقیده داریم برنامه ریزی میتواند مشکل گشای مدیریت در عرصه فرهنگ باشد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل