ملاک انتصابات چیست؟

اولین رییس اداره فرهنگ و ارشاد قزوین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از بازاریان مومن و متعهدی بود که شرایط آن دوران شاید اقتضایش "همین" بود. در آن مقطع تاریخی بسیاری از هنرها و هنرمندان مان را از دست دادیم؛ به طوری که هیچ وقت هم نتوانستیم دوباره به دست بیاوریم. بعد از او نیز مدیرانی به روی صندلی فرهنگ و هنر این استان تکیه زدند که هم آدمهای خوبی بودند و هم متعهد به انقلاب و سالها هم به طول انجامید تا با هنر و هنرمندان استان هم کنار بیایند و هم نیایند! و حال که چهل سال از آن دوران گذشته است همچنان امور با همان طرز تفکر و روشهای نخ نما باید اداره شود تا این حداقل ها را هم از دست بدهیم.
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل