مدیران جسور، نیاز عرصه فرهنگ

گروه سیاسی‌ ـ استاندار قزوین می گوید: برای فعالیت در عرصه‌ی فرهنگ به مدیرانی جسور و قاطع و با برنامه نیاز داریم تا به اهداف خطیر پیش‌بینی شده، دست یابیم.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل