شناسایی یک مورد عرضه خارج از شبکه گوشت منجمد توسط اداره صنعت معدن تجارت بوئین زهرا

مقدار۲۵۰۰ کیلو گرم ارزش ریالی۷۲۰ میلیون ریال
ارسال شده توسط گام | متن کامل