اعتماد به جوانان رمز موفقيت اسلامي صدر و رايحه مهر

با توجه به بودجه ميلياردي فرهنگ استان اما همواره مشكلات مالي مهمترين دغدغه روزنامه نگاران استان به ويژه اين روزنامه وزين بوده اما اين مسئله باعث اين نشده براي ماديات به هر چيز و هر كسي متوسل شونندو همواره بر اصول خود مصمم بودند
ارسال شده توسط هم کلام | متن کامل