آقای فرماندار مگر راهپیمایی خودجوش ۹ دی مجوز داشت ؟

آقای فرماندار که اصلیتی قزوینی دارد و متاسفانه ضعیف ترین عملکرد را در بین فرمانداران داشته است ! باید به این نکته نیز پاسخگو باشد آیا حرکت خودجوش مردم در ۹ دی مجوز داشت که امروز ایشان مانع خیزش بچه حزب الهی ها علیه فتنه گران می شود ؟
ارسال شده توسط محسن آخوندی | متن کامل