ما بیخود کرده ایم که قصد تجمع داریم! ما حتی راهپیمایی ۹ دی را به شدت محکوم می کنیم که مردم بدون مجوز به خیابانها آمدند!

امروز که ندای اعتراض سر میدهی، به تو میگویند که افراط کرده ای و فردا که سکوت کنی برچسب خیانت به پیشانیت می زنند. اگر میانه رو باشی و عافیت طلب آنوقت خیلی خوب و منطقی هستی. بیاید ما هم میانه رو باشیم!
ارسال شده توسط قزوينی | متن کامل