تاکستان یا چال آباد!

وقتی یک سری به کوچه خیابانهای این شهر بزنید متوجه حرف هایم می شوید.
ارسال شده توسط امین رحمانی | متن کامل