بوق بی صدا...

عده ای در شورا و جاهای دیگر پست گرفته اند و به همان قانع هستند و مقابله با شیخ را برای موقعیت خود خطرناک می دانند و با استغفرالله گفتن نمی خواهند به سیل خروشان ملت بپیوندند...
ارسال شده توسط محسن آخوندی | متن کامل