قيام مختار آغاز مي شود

نشانه آغاز قيام مختار روشن كردن آتش بر روي پشت بام هاي خانه هاي كوفه است تا از اين راه، ياران و همفكران خود را براي قيام آغاز كنند.
ارسال شده توسط نصر قزوین | متن کامل