اگر همه از من بیزارند، می روم برای همیشه(خداحافظ تئاتر قزوین، خداحافظ قزوین امروز)

اکنون که با چشمانی اشکبار پراکندگی گروهم را به اطلاع می رسانم، به طور همزمان نابودی خودم را نیز به اطلاع می رسانم. شاید گفته شود که احساساتی شده ام. آری. احساسات در من ریشه دارد و در بسیاری مواقع بر عقلم چیره می شود. من می روم خداحافظی می کنم با قزوین امروز و قزوین و زیباشهر. می روم در دنیای افسرده ی خود در کنج منزلم بنویسم تا زنده بمانم. من دچار افسردگی شده ام و افسردگی مسئله ای است که اگر دیر رسیدگی شود به مشکل برمی خورد. و من دیر فهمیدم. می روم. بدرود دوستان تئاتری...
ارسال شده توسط کوروش | متن کامل