اسامي امضاكنندگان طرح استيضاح وزير نيرو افشا شد

نام دو تن از نمايندگان استان قزوين در مجلس شوراي اسلامي نيز در ليست امضا كنندگان استيضاح وزير نيرو به چشم مي خورد
ارسال شده توسط توسعه | متن کامل