گر پرده بر افتد

ارسال شده توسط منتظر خورشيد | متن کامل