شود آیا...؟

می گویند دیکتاتور لیبی گریخته ... آيا مي شود اميد داشت كه امام موسي صدر به زودي آفتاب را ببيند ...و از همه مهم تر ما نیز روی ماه امام را ببینیم؟
ارسال شده توسط رواج صبح | متن کامل